REGULAMIN

obowiązujący od dnia 1 Listopada 2017 r.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym sklep.nolack.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby sprzedawcy Nolack sp. zo.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421684, numerze NIP: 536-19-111-80, numerze REGON: 146139265.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 1. adresu poczty elektronicznej: nolack@nolack.pl,

 2. telefonicznie pod numerem telefonu +48 609622437 w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00–20:00, sobota 10:00-14:00,

 3. pod adresem pocztowym:  Nolack sp. zo.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna

 

§ 1

DEFINICJE 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin;

 2. SPRZEDAWCA – Nolack sp. zo.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna

 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. PRODUKTY – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie;

 6. SKLEP – serwis internetowy, działający pod adresem sklep.nolack.pl , stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość, za którego bieżącą obsługę odpowiedzialny jest Nolack sp. zo.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna

 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 8. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 9. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e-mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Produktów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem sklep.nolack.pl . Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano poprawnie skonfigurowaną, aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).

 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach funkcjonowania Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 6. Ceny wszystkich Produktów publikowanych na stronie Sklepu  podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Produktach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 9. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Produktu będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.§ 3

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu  sklep.nolack.pl  – za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Produktu określonego w Zamówieniu.

 2. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Produktu, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Produktu dokładnego adresu dostawy.

 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  1. akceptacji Regulaminu Sklepu,

  2. wyboru zamawianych Produktów,

  3. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej i wyrażenia zgody, której mowa w § 8 ust.2;

  4. wyboru sposobu płatności,

  5. zaakceptowania warunków zamówienia klikając „Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”

 4. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Produktów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Produktu, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć Produkt ze swojej listy zakupów redukując jego ilość do 0 lub klikając „X” w podsumowaniu koszyka.

 6. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy oraz formę potwierdzenia transakcji (rachunek lub faktura), a następnie kliknąć przycisk „Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

 7. Złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

 8. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, kiedy Sprzedawca otrzyma informację o złożeniu zamówienia przez Klienta. Klient niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Produktu,  otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Produktów, sposobie i terminie płatności wraz z załącznikiem, który stanowi niniejszy Regulamin z załączonym do niego formularzem o odstąpieniu od umowy. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może ją cofnąć.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Produkty, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Produktów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu.

 10. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Produkt Klientowi, nie później jednak niż w ciągu trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy.


§ 4

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Produktów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy Produktów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.

 2. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie, przy czym kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

 3. W Sklepie  można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

  1. Przy odbiorze towaru (płatność kurierowi DPD).

  2. Payu (Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.) – Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;

 4. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Produktu, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

 5. Koszt dostawy Produktu uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

 6. Koszt dostawy Produktów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności według następujących zasad:

  1. Odbiór osobisty pod adresem Nolack sp. zo.o. ul. ul. modli,nska 33 05-110 Jabłonna - 0 pln

  2. Kurier DPD wpłata -15 Pln z VAT do 20 kg

  3. Kurier DPD pobranie – 20pln VAT do 20 kg

  4. Kurier DPD wpłata powyżej 399 Pln brutto  darmowa wysyłka

  5. Kurier DPD pobranie powyżej 399 Pln brutto darmowa wysyłka

 7. W przypadku płatności za Produkt przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Produktu przez kuriera.

 8. Za dokonanie płatności uznaje się moment:

  1. W przypadku płatności kartą, PayU – wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. W przypadku płatności kurierowi przy odbiorze – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki Produktu,

 9. Do wysyłki Zamówionego Produktu Sprzedawca dołączy paragon lub fakturę VAT w zależności od tego, jaki dowód sprzedaży wybierze Klient.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zwrot wartości Zamówienia, w tym ceny zamówionych Produktów, kosztów dostawy, o których mowa w § 4 ust. 6, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 lit. a) nastąpi przy użyciu  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 Regulaminu.


§ 5

CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówienia złożone w Sklepie  realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki Produktów jest zależny od wybranej formy doręczenia wysyłki  i będzie realizowany w następujący sposób:

  1. odbiór osobisty w momecie odbioru

  2. Kurier DPD wpłata w ciagu 48 godzin od nadania

  3. Kurier DPD pobranie w ciagu 48 godzin od nadania

  4. Kurier DPD wpłata pow 20 kg w ciagu 48 godzin od nadania

  5. Kurie DPD pobranie powyzej 20 kg w ciagu 48 godzin od nadania

 2. Wszystkie zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD .Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki Produktu. Można również odebrać paczkę osobiście z oddziału firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia przesyłki Produktu. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Produkt do Sprzedawcy.

 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, jednakże w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, dopiero po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Czas dostawy Produktu realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (2 dni robocze) od momentu przekazania Zamówienia przewoźnikowi.

 4. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia w tym o przekazaniu Produktu spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 5. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Produktu i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Produkt/Produkty kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Produktu ponosi Sprzedawca.

 6. Gdy uszkodzony Produkt dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje".§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia wydania Produktu;

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, m.in. przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem sklep.nolack.pl(Załącznik nr 1 do Regulaminu), przy wykorzystaniu formularza o którym mowa w § 3 ust. 9 albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres BIS MEDIA Łosowska Spółka Jawna, ul. Rysia 6, 87-800 Włocławek lub drogą mailową na adres nolack@nolack.pl,.

 4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

 5. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą  dostarczenie do niego tego oświadczenia.

 6. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi  żadnych kosztów z wyjątkiem:

  1. przekraczających sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

  2. bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Produktu.

 7. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

 8. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 9. Konsument, który  wybrał formę płatności określona w § 4 ust. 3 lit. a) Regulaminu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, może podać  numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Nie wskazanie rachunku bankowego, nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Regulaminu następuje w takiej samej formie, jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji tej formy przez Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób.

 10. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 11. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczającymi sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Produktu.

 12. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta wskazanych powyżej, do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Produktu do Sprzedawcy.

 13. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji Produktu.

 14. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Produkt oraz dostarczyć na własny koszt (wraz z dołączeniem oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy) na adres: Dział Reklamacji Nolack sp. zo.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna. W sytuacji, gdy zwracany Produkt będzie nosił znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, w szczególności gdy zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 7

REKLAMACJE

 1. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 1. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Produktu:

  1. zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Produkt nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna);

  2. jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna)

 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Produktu stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania ponosi Sprzedawca. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej muszą zostać zgłoszone przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 4. W przypadku uruchomienia procedury reklamacyjnej transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 5. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Produkty znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Produktów), a także wszelkie inne reklamacje związane z działaniem Sklepu można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: +48 789 020 233, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nolack@nolack.pl, lub wysyłając znajdujący się na stronie Sklepu  sklep.nolack.pl  na adres Nolack sp. zo.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna

 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

 7. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.

 
§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENTÓW

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów z Konsumentami, wynikających z Umowy.

 2. Klient, który jest Konsumentem, jest między innymi uprawniony do:

  1. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

  2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  3. skorzystania z platformy ODR służącej do rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem niniejszej strony, umieszczonej pod adresem internetowym: 
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 3. W celu wszczęcia postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz, tel. 52 323-16-10; fax 52 322-58-13, adres strony internetowej: www.wiih.com.pl; e-mail: sk_warszawa@wiih.org.pl, jako podmiotu właściwego do rozstrzygania sporów konsumenckich z udziałem Sprzedawcy.

 4. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 5. Adres poczty elektronicznej, pod którym Klient może się z kontaktować ze Sprzedawcą to nolack@nolack.pl,.§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe, które gromadzone będą w związku z działaniem Sklepu, będą gromadzone i przetwarzane w ramach bazy danych osobowych. Administratorem danych zgromadzonych w tej bazie jest Nolack sp. z o.o.  ul. Modlińska 33, 05-110 Jabłonna wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421684, numerze NIP: 536-19-111-80, numerze REGON: 146139265

 2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 3. Administratorzy danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu  oraz innych form komunikacji przetwarzają następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania realizacji Zamówienia bądź złożenia Zamówienia wSklepie.

 5. W celu realizacji Zamówienia Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do operatorów logistycznych. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

 6. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: nolack@nolack.pl,. 

 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem  sklep.nolack.pl

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

 4. Regulamin może ulec zmianie.  Sprzedawca o każdej zmianie zawiadomi na stronie Sklepu, na co najmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych konsumentów korzystających ze Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. Zm., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.